Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov").

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť Cloud-IT s. r. o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46 731 610, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 82629/B (ďalej len „Prevádzkovateľ").

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch, v súlade s § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov vo svojich informačných systémoch sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:

Spracúvanie osobných údajov, účel, právny základ a rozsah

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v informačnom systéme „Záujemcovia o zamestnanie – kandidáti“ na účel sprostredkovania zamestnania pre záujemcov o prácu u tretích osôb – klientov/zamestnávateľov na základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, životopis, motivačný list, dotazník, poznámky z osobných pohovorov.

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v informačnom systéme „Portál RECRU job – databáza životopisov uchádzačov o prácu“ na účel kontaktovania uchádzačov o zamestnanie, ponúkanie voľných pracovných miest, obsadzovanie voľných pracovných miest a automatické vytváranie štatistík o výberových konaniach, na základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu s dotknutou osobou, v rozsahu meno, priezvisko (predchádzajúce a rodné), titul, adresa trvalého a prechodného bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo, fotografia v prípade, že je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania, životopis.

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v informačnom systéme „Marketing“ na účel kontaktovania záujemcov alebo oprávnenej osoby záujemcu priamym marketingom na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby, v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefón, spoločnosť, funkcia.

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v informačnom systéme „Call centrum“ na účel informovania potenciálnych zákazníkov o produktoch a službách spoločnosti Cloud-IT, kontaktovanie potenciálnych zákazníkov a dohodnutie osobného stretnutia s nimi na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby, v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefón, spoločnosť, funkcia.

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v informačnom systéme „Kontaktný formulár na webe“ na účel vybavenia požiadavky dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom webového formulára, na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby, v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, spoločnosť, internetová stránka, telefón.

Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na základe osobitného zákona. V takom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať osobné údaje v rozsahu a na účel stanovený týmto zákonom a dotknutá osoba je povinná ich Prevádzkovateľovi poskytnúť. V prípade, ak dotknutá osoba osobné údaje odmietne Prevádzkovateľovi poskytnúť, Prevádzkovateľ bude nútený odmietnuť poskytovanie služieb dotknutej osobe a neuzatvorí s ňou zmluvný vzťah. Ide najmä o tieto zákony:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • a ďalšie.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu aj na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak to tieto ustanovujú.

Pokiaľ osobné údaje dotknutej osoby nie sú spracúvané na základe osobitného zákona, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, sú spracúvané na základe zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, na základe právnych úkonov, ktoré zakladajú predzmluvné vzťahy alebo na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby. Obsahom takéhoto súhlasu je aj doba, na ktorú bol súhlas poskytnutý.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj v ďalších prípadoch a za podmienok uvedených v § 10 Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje po dobu stanovenú osobitným zákonom, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, počas doby, na ktorú udelila súhlas. Po uplynutí tejto doby môže požiadať dotknutú osobu o nový súhlas na ďalšie obdobie. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne súhlas na ďalšie obdobie, alebo požiada o ukončenie spracúvania jej osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov takejto dotknutej osoby a jej údaje bezpečným spôsobom zlikviduje. (samozrejme nie v prípade, keď ich spracúvanie vykonáva na základe osobitného zákona).

Oprávnené osoby

V mene Prevádzkovateľa môžu osobné údaje získavať, resp. inak spracúvať oprávnené osoby, ktorými sú v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe poverenia a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje môžu spracúvať aj oprávnené osoby, ktorým so vyplýva zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom uzatvorenej podľa § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos osobných údajov

Osobné údaje sú poskytované resp. sprístupňované tretím stranám alebo príjemcom, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu na písomné vyžiadanie:

 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je dotknutá osoba účastníkom alebo ktorého predmetom konania je jej majetok,
 • orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
 • daňového orgánu, colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je obec, vo veciach daňového konania alebo colného orgánu vo veciach colného konania, ktorého je dotknutá osoba účastníkom podľa osobitného predpisu, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní,
 • správy finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,
 • súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená dotknutej osobe povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
 • služby kriminálnej polície a služby finančnej polície Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku,
 • správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta Banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,
 • príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,
 • Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,
 • Úradu na ochranu osobných údajov na účely vykonania kontroly podľa osobitného zákona,
 • Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona.

Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám resp. príjemcom - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do iných krajín.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny); pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. f) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo

a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinná odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písm. a) alebo písm. b) tohto bodu.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Svoje prípadné otázky na spracúvanie vašich osobných údajov v našich informačných systémoch môžete posielať na slavko.fulek@cloud-it.sk.

Poslať životopis

Pošlite životopis

a oslovte ním {{ filteredCompanies.length }} recruitera recruiterov naraz recruiterov naraz

Reagovať na ponuku

Váš životopis bol úspešne odoslaný.