Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia, vysvetlenie pojmov

1. S poukazom na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení obchodná spoločnosť Cloud-IT s.r.o. ako prevádzkovateľ portálu a web stránky www.recrujobs.com vydáva a na tejto web stránke zverejňuje nasledovné Všeobecné obchodné podmienky ako pravidlá vzniku, zmeny, prípadne zániku vzťahov medzi účastníkmi a užívateľmi služieb Cloud-IT s.r.o. a touto spoločnosťou.

2. Obchodná spoločnosť Cloud-IT s.r.o., sídlo Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46 731 610 je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 82629/B s uvedením všetkých zákonom predpísaných údajov o tejto spoločnosti.

3. Spoločnosť Cloud-IT s.r.o. pre účel VOP deklaruje vysvetlenie pre nasledovné pojmy a slovné kategórie:

 • prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť Cloud-IT s.r.o.
 • klient je právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, využívajúca ponuku služieb (produktov) uverejnených na webstránke www.recrujobs.com s cieľom nájdenia vhodného zamestnania
 • pojem služby vyjadruje ponuku produktov a služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje záujemcom a klientom podľa VOP využívaním ponuky na webstránke prevádzkovateľa (ponuky pracovných príležitostí, ponuka databázy záujemcov o prácu)
 • záujemca (aj uchádzač o prácu) o vhodnú prácu je fyzická osoba využívajúca ponuku služieb prevádzkovateľom na web stránke s možnosťou nájsť vhodnú prácu alebo poskytnúť pracovnú príležitosť
 • zamestnávateľ je fyzická alebo právnická osoba podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení (Zákonník práce) platne registrovaná na web stránke prevádzkovateľa vo vzťahu k záujemcovi ako možnému budúcemu zamestnancovi
 • životopis predstavuje súhrn písomných údajov fyzickej osoby (záujemcu), potrebných pre vyhodnotenie osoby záujemcu ako vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície prevádzkovateľ pre účel poskytovania služieb prevádzkuje databázu životopisov ako informácií poskytnutých klientmi alebo záujemcami
 • newsletter – voliteľná služba zasielania informácií Klientom v určitých intervaloch elektronickou formou (e-mailom) z webstránky
 • cenník za poskytovanie služieb je súhrn informácií o cene jednotlivých služieb poskytovaných klientom (záujemcom), aktuálny cenník je zverejnený na webstránke prevádzkovateľa
 • pracovná ponuka je informácia (inzerát) zverejnený klientom (zamestnávateľom) na web stránke prevádzkovateľa za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, uverejnenie pracovnej ponuky je jednou zo služieb prevádzkovateľa
 • cookies je nástroj prevádzkovateľa , sú to súbory stiahnuté do počítača, tabletu, mobilného telefónu záujemcom, klientom v čase jeho používania web stránky.

II. Obsah ponúkaných služieb záujemcom a klientom (zamestnávatelia)

A.

1. Prevádzkovateľ ponúka záujemcom o prácu pre vyhľadanie pracovnej príležitosti, zamestnávateľom bezplatnú registráciu na svojej web stránke uvedením prihlasovacieho mailu a prihlasovacieho hesla s možnosťou zmeny prihlásenia alebo zrušenia prihlásenia doručením mail správy. Následne prevádzkovateľ zruší jeho registráciu na web stránke.

2. Záujemcovia o prácu môžu cez web stránku prevádzkovateľa odpovedať na konkrétne pracovné ponuky a to aj bez registrácie, prevádzkovateľ v uvedenom vzťahu nevystupuje ako partner (strana) personálnych agentúr a nemá s nimi vytvorený vzťah.

3. Záujemcovia o prácu môžu na web stránke poskytnúť a uložiť svoj životopis v štruktúrovanej forme (databáza životopisov podľa ponuky web stránky), záujemca má možnosť podať písomný formulár životopisu zaslaný na kontaktnú adresu prevádzkovateľa. Pre splnenie účelu podaného životopisu prevádzkovateľ má právo neprijať (nezaoberať sa) životopisom obsahujúcim údaje v rozpore so zaužívanými normami slušnosti, popierajúcimi hodnoty ľudských, náboženských, rasových slobôd. Evidované životopisy v databáze životopisov napísané a doručené v rozpore s predchádzajúcimi spoločenskými a etickými normami prevádzkovateľ má právo odstrániť z databázy. O uvedenom opatrení prevádzkovateľa tento písomne informuje dotknutého záujemcu.

4. Záujemcovia o prácu môžu zálohovať pracovné ponuky (ich aktuálnosť a odpovede) tak, ako sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa.

5. Záujemcovia o prácu získavajú prístup k profilom k údajom o zamestnávateľoch (klientoch) a majú možnosť priameho kontaktu na nich.

6. Záujemcovia o prácu majú právo na doručovanie informácií o trhu práce a o službách poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom mail kontaktu.

7. Záujemcovia o prácu môžu aktualizovať svoje užívateľské konto.

8. Záujemcovia o prácu môžu vyhľadávať pracovné ponuky na základe rozšírených kritérií a výsledky uchovávať vo svojom konte.

9. Záujemcovia o prácu môžu pripojiť fotografiu (videovizitku) linkou na internetovú adresu mimo webstránky.

B.

1. Klient po úspešnej registrácii zverejní na web stránke prevádzkovateľa svoje pracovné ponuky podľa usmernenia prevádzkovateľa s určením obsahu ponuky a jej adresnosti.

2. Vzhľadom na obsahové a typové zameranie web stránky prevádzkovateľ má právo upraviť obsah pracovnej ponuky tak, aby vyhovovala pravidlám pre jeho postupy vo veci a obsahom tlačív a formulárov zverejnených na web stránke. Dĺžku času zverejnenia ponuky pracovných miest určuje klient (zamestnávateľ) v súlade s cenníkom služieb prevádzkovateľa.

3. Prevádzkovateľ po posúdení obsahu pracovnej ponuky môže zrušiť už zverejnenú ponuku, alebo nezverejniť ju, ak je táto v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, pravidlami slušnosti alebo etiky (prijateľného správania) s ohľadom na účel. Klient koná v rozpore s pravidlami zverejnenia ponuky, ak v jednom formulári zverejní viac ponúk s následkom možnosti prevádzkovateľa túto pracovnú ponuku nezverejniť (neakceptovať).

4. Znenie pracovnej ponuky musí byť v súlade s jazykovým a štylistickým prejavom pravidiel slovenského jazyka, nesmie byť klamlivá, neúplná alebo nejasná, nesmie byť v rozpore s dobrým menom prevádzkovateľa, alebo iných osôb.

5. Prevádzkovateľ umožní klientom chránený prístup do jeho databázy životopisov. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových klientov, u ktorých existuje riziko zneužívania údajov záujemcov o prácu uvedených v databáze životopisov prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený týmto klientom prístup do databázy životopisov obmedziť, prípadne odmietnuť. Klient môže údaje získané z databázy životopisov prevádzkovateľa o záujemcoch o prácu využívať len na vyhľadávanie vhodných zamestnancov.

6. Klient môže na web stránke zverejniť reklamný banner, svoje logo (ochrannú známku), reklamné informácie.

7. Klient môže na web stránke sprístupniť svoj firemný profil, využívať služby newsletter, iné služby podľa aktuálnej ponuky, ponúkať špecializované riešenia pre zverejnenie pracovných ponúk o voľných pracovných miestach vrátane grafickej úpravy.

8. Klient môže na web stránke sprístupniť iné reklamné produkty v súlade s platným cenníkom prevádzkovateľa.

III. Ochrana osobných údajov záujemcov

1. Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva, triedi, ukladá osobné údaje záujemcov (klientov) o prácu predovšetkým zverejnením ich životopisov na webstránke v príslušnej databáze záujemcov o prácu. Životopisy obsahujú údaje patriace pod režim právnej úpravy ochrany osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení (údaje o fyzickej osobe). Súčasne zhromažďuje stanoviská a odpovede záujemcov o prácu ako reakcie na pracovné ponuky uverejnené na webstránke. Prevádzkovateľ ako súčasť poskytovaných služieb uverejňuje životopisy záujemcov o prácu a údaje spojené s odpoveďami (stanoviskami, reakciami) na ponuky práce od zamestnávateľov.

2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje záujemcov o prácu za účelom zverejnenia jeho životopisu na webstránke v databáze záujemcov o prácu a nájdenia práce, osobné údaje záujemcu nebudú využité na iný účel.

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva, triedi, ukladá, používa osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko, titul
 • trvalý pobyt (adresa pobytu)
 • mail kontakt/telef.
 • dosiahnuté najvyššie vzdelanie
 • pohlavie
 • hľadaná pracovná pozícia
 • hľadaná pracovná oblasť
 • geografická oblasť záujmu o pracovnú pozíciu
 • druh pracovného pomeru

3. Prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu osobných údajov v zmysle § 13 zákona Z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Záujemca o prácu dáva súhlas na dobu neurčitú na spracovanie jeho osobných údajov pri registrácii, súčasne potvrdí, že poskytnuté údaje sú pravdivé. Bez súhlasu s VOP sa jeho registrácia nevykoná. Záujemca o prácu registráciou súhlasí, že bude zaradený do databázy Záujemcov o prácu súhlasí, že jeho osobné údaje budú sprístupnené Zamestnávateľom za účelom výberu vhodného zamestnanca. Záujemca o prácu súhlasí, že poskytnuté osobné údaje spracované prevádzkovateľom budú zverejnené na internetovej sieti počas dohodnutej doby trvania zverejnenia (vrátane sprístupnenia jeho životopisu). Svoje rozhodnutie na zverejnenie týchto údajov môže záujemca o prácu kedykoľvek odvolať. Po uplynutí doby zverejnenia osobných údajov (životopisu) sa údaje nesprístupnia a budú smerované do databázy životopisov. Ak sa záujemca najneskôr po uplynutí troch rokov od posledného prihlásenia záujmu o prácu neaktivuje na webstránke, všetky jeho osobné údaje a životopis budú využité pre len štatistické účely prevádzkovateľa bez možnosti ich použitia podľa tohto článku VOP (presun týchto údajov do kategórie anonymizovaných údajov). To isté sa týka aj udelenia súhlasu záujemcu so spracovaním jeho reakcie na ponuku pracovnej pozície, t. j. aby prevádzkovateľ a klient mohli spracovať údaje o záujemcovi z tejto reakcie (maximálne na dobu troch rokov).

4. Záujemca o prácu môže podľa svojho rozhodnutia poskytnúť aj iné osobné údaje nad rámec uvedených v bode III. 2. VOP.

5. Záujemca má právo na informáciu u prevádzkovateľa o spôsobe spracovania jeho osobných údajov, o poskytnutí údajov klientom prevádzkovateľa v rozsahu naplnenia možnosti nájdenia práce záujemcovi.

6. Prevádzkovateľ spracováva všetky osobné údaje (najmä v životopisoch záujemcov) uložené v databáze životopisov Prevádzkovateľa len pre účel poskytnutia pomoci záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti sprístupnením životopisov v ich databáze prevádzkovateľom pre svojich klientov (zamestnávateľov).

7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri vykonávaní činnosti podľa týchto VOP všetky osoby prichádzajúce do kontaktu s osobnými údajmi postupujú podľa ustanovení Z. č. 122/2013 Z. z. v platnom znení, zachovávajú mlčanlivosť a to aj pri skončení pracovného, alebo obdobného pomeru voči prevádzkovateľovi.

8. Záujemca s odkazom na ust. § 62 Z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení poskytuje súhlas s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely marketingu týkajúceho sa produktov alebo služieb prevádzkovateľa (jeho klientov).

9. Záujemca o prácu môže písomnou žiadosťou doručenou Prevádzkovateľovi vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie, či o ňom Prevádzkovateľ spracúva údaje, ich zoznam, účel, okolnosti a podmienky spracúvania a informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje. Záujemca si môže písomne vyžiadať opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj uplatňovať ďalšie svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

10. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky

IV. Zmluva s klientom (vznik, zmena a zánik zmluvy)

1. Na vznik zmluvy podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a týchto VOP pre využitie služieb prevádzkovateľa je nutná registrácia klienta na web stránke a to vyplnením registračného formulára. Krokom skončenia registrácie klient si vytvára svoje on-line konto, ktoré je chránené jeho prihlasovacím menom a heslom (ktoré si sám zvolí). Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím, krádežou a nesmie poskytnúť tretím osobám.

2. Služby prevádzkovateľa si klient objednáva prostredníctvom on-line konta, vylúčené nie je ani objednanie na základe písomnej alebo telefonickej objednávky (aj mail, list). Ak klient potvrdí on-line objednávku, súčasne vyjadruje súhlas so zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v ponuke pracovných pozícií, ak je to nutné z dôvodu povahy služby, ktorú si klient u prevádzkovateľa objednal.

Zaslaná objednávka klienta podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok obsahuje najmä:

a) obchodné meno klienta (podľa právnych predpisov) b) sídlo klienta, adresa doručovania faktúr a adresa kontaktu (v prípade potreby, ak je to iná adresa ako sídlo klienta) c) registrácia (evidencia) d) IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH) klienta, e) kontaktné údaje klienta – meno a priezvisko osoby, telefón, fax, e-mail f) presné vymedzenie objednanej služby a obdobie jej poskytnutia

3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká potvrdením cez webstránku, aj mailom, telefonicky objednanej služby prevádzkovateľom. Tento úkon môže byť nahradený aj poskytnutím služby, čo sa považuje za akceptáciu objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky prevádzkovateľom. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je pre klienta záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu oboch strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu objednávky podmieniť úhradou poplatku podľa cenníka.

4. Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

 • písomnou dohodou zmluvných strán
 • odstúpením od zmluvy prevádzkovateľom, ak klient podstatným spôsobom (def. podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení) poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie konanie druhej strany, ktoré je v rozpore so zmluvou a VOP, napr.
 • využívanie údajov o záujemcoch o prácu získaných z databázy životopisov prevádzkovateľa preukázateľne na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
 • využívanie služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
 • klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi s následkom možného poškodenia dobrého mena prevádzkovateľa, negatívnymi ohlasmi zo strany užívateľov webstránky.

Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na adresu je sídla, alebo inú dohodnutú adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

5. Ak zmluva zanikne bez využitia služieb objednaných klientom následkom správania sa klienta podľa horeuvedeného, klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpanie služieb prevádzkovateľ nezodpovedá.

V. Cena za poskytnuté služby, platobné podmienky

1. Prevádzkovateľ na web stránke zverejní platný a to počnúc dňom platného objednania služby klientom.

2. Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom vystavená až po poskytnutí služieb klientovi za obdobie, na ktoré boli klientom objednané služby. Doba splatnosti faktúr je 16 dní odo dňa doručenia faktúry, ak strany zmluvy nedohodnú inú lehotu splatnosti. Prevádzkovateľ vopred upozorní klienta na povinnosť platby vopred za poskytnuté služby a zdôvodní tento postup.

3. Cenu za objednanú službu sa klient zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom naraz celú fakturovanú sumu (internetbanking) na jeho bankový účet v lehote splatnosti faktúry.

4. V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry prevádzkovateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy a prevádzkovateľ je oprávnený do zaplatenia celej fakturovanej čiastky pozastaviť ďalšie poskytovanie služieb. V prípade omeškania klienta viac ako 30 kalendárnych dní je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby.

5. Ak klient má námietky (vyjadrí nesúhlas) voči vystaveným faktúram, musí ich písomne uplatniť bezprostredne po doručení faktúry a zdôvodniť ich (aj mailom). V prípade, že tak neurobí, stráca nárok na vrátenie faktúry a je povinný plniť záväzok na zaplatenie peňažného dlhu.

VI. Zodpovednosť za škodu

1. Zodpovednosť za škodu prevádzkovateľom, klientom sa spravuje podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá podľa týchto VOP za obsah služby poskytnutej na webstránke, za jej grafické znázornenie (napr.: značka, logo, ochranná známka, fotografia) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb (hlavne práva duševného vlastníctva, ochrana osobnosti) poskytnutím služby na webstránke zodpovedá klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na webstránke.

2. Poskytnutí údajov a ich využívaním klient je povinný chrániť informácie získané z databázy životopisov prevádzkovateľa alebo reakcie na pracovné ponuky pred zneužitím pod hrozbou trestnoprávneho a občianskoprávneho postihu. Zaväzuje sa vynaložiť úsilie, aby tieto údaje neboli zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe (výnimka orgány činné v trestnom konaní, súdy). V prípade porušenia tejto povinnosti klient zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti podľa predpisov trestného, obchodného a občianskeho práva a práva duševného vlastníctva. Klient uznáva, že databáza životopisov vytvorená prevádzkovateľom požíva ochranu autorského práva prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o (autorský zákon) v platnom znení. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v databáze životopisov prevádzkovateľa.

3. V prípade nárokov tretích osôb voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia práv podľa bodov 1. a 2., budú tieto nároky uplatňované voči klientovi podľa predpisov obchodného a občianskeho práva.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom pomere.

5. Prevádzkovateľ neručí záujemcom o prácu (pracovnú príležitosť) nájdenie a poskytnutie vhodnej pracovnej príležitosti a vzťahy z toho vyplývajúce.

6. V prípade zániku zmluvy podľa týchto VOP bez využitia služieb objednaných klientom bez zavinenia prevádzkovateľa klient nemá nárok na vrátenie dohodnutej ceny, alebo na inú náhradu. Za neúplne vyčerpané služby prevádzkovateľ klientovi nezodpovedá.

7. Klient vo svojom záujme zachováva v utajení informácie o prihlasovacom hesle a hesle pred tretími osobami a prevádzkovateľ nenesie právnu zodpovednosť za prípadné odcudzenia, stratu a zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a následky z toho vyplývajúce.

VII. Reklamácie služieb

1. V prípade výskytu evidentnej chyby (nedostatku) vyskytujúcej sa na webstránke prevádzkovateľa a to v súvislosti s poskytovanou službou klientovi, tento má nárok na reklamovanie chýb. Chyba (nedostatok kvality poskytovanej služby) sa rozumie najmä výpadok webstránky prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako sedem hodín v rozpätí intervalu 24 hodín.

2. Za chybu v poskytovaní služby sa nepovažuje výpadok webstránky prevádzkovateľa spôsobenej nesprávnym pripojením klienta k sieti internet a pre preukázané dôvody na jeho strane. Za uvedené nedostatky prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť, klient pre účel reklamačného konania nie je spotrebiteľom. Klient môže reklamovať chybu písomne u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od výskytu chyby s jej jednoznačným a nespochybniteľným preukázaním.

3. Reklamácia klient môže vzniesť písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v týchto VOP alebo mail kontaktom, pričom klient nesie zodpovednosť za riadne doručenie reklamácie prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ reklamáciu vybaví do 10 dní od je doručenia a písomne to oznámi klientovi vrátane spôsobu vybavenia reklamácie.

VIII.

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Cloud-IT s.r.o. prevádzkovateľ môže meniť a dopĺňať podľa vývoja právnej úpravy a podľa svojich prevádzkových a podnikateľských podmienok. V prípade ich zmien prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zverejní na svojej webstránke aktuálne úplné znenie VOP.

2. Obsah Všeobecných obchodných podmienok vychádza z právneho poriadku Slovenskej republiky, prednosť pred nimi má odchýlna písomná zmluvná úprava medzi prevádzkovateľom a klientom.

3. Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Cloud-IT s.r.o. nadobúdajú platnosť dňa 1.4.2017

Poslať životopis

Pošlite životopis

a oslovte ním {{ filteredCompanies.length }} recruitera recruiterov naraz recruiterov naraz

Reagovať na ponuku

Váš životopis bol úspešne odoslaný.